MARINO BASIC

ATHLETE PERFORMANCE

S Bugarskom vreu0107om se mogu provoditi razliu010dite metode treninga i dobiti razliu010diti efekti treninga. Ovdje u0107emo objasniti neke.

Metaboliu010dki efekti treninga s Bugarskom vreu0107om

Visoko u2013 intenzivni intervalni trening (HIIT) s Bugarskom vreu0107om poveu0107ava metaboliu010dku potrou0161nju viu0161e nego tradicionalno vjeu017ebanje s utezima i aerobni trening.u00a0 Nakon takvog treninga je poveu0107ana potreba za kisikom viu0161e od one koja je bila prije pou010detka treninga pa je zbog toga metaboliu010dka potrou0161nja veu0107a kroz dulje vrijeme nakon takvog treninga (18 u2013 24 sata). To je dobro ako u017eelimo smanjiti potkou017eno masno tkivo i poveu0107ati izdru017eljivost. Inau010de u treningu s Bugarskom vreu0107om koji traje 45 u2013 60 sekundi mou017ee se potrou0161iti 1000 u2013 1200 kalorija

Trening za jakost i snagu s bugarskom vreu0107om

Za razvoj jakosti i snage treba koristiti nau010dela periodizacije. Polagano poveu0107anje jakosti kroz poveu0107anje volumena a kasnije intenziteta. Moguu0107a je i druga tzv. u201eobrnuta periodizacijau201c gdje se intenzitet dru017ei blizu onoga koje sportau0161 ima u natjecanju te se onda postepeno podiu017ee volumen ali da se ne smanjuje intenzitet. To vau017ei za sportau0161a ali se mou017ee koristiti i u rekreaciji. Ova metoda se mou017ee koristiti u treningu jakosti i snage sa Bugarskom vreu0107om.

Cilj treninga s Bugarskom vreu0107om je da se pomogne vjeu017ebau010dima da koriste razliu010dite miu0161iu0107ne grupe s ciljem izvou0111enja jednog pokreta. Najbolji primjer takve vjeu017ebe s Bugarskom vreu0107om je u201eSpinu201c tj. vrtnja.

Da bi se napravio dobar program treninga s Bugarskom vreu0107om treba uzeti u obzir sljedeu0107e parametre:
u00a0

1.u00a0u00a0 u00a0Optereu0107enje (odabrati optimalnu teu017einu vreu0107e)
2.u00a0u00a0 u00a0Odnos rad : pauza (da dobijemo u017eeljene efekte)
3.u00a0u00a0 u00a0Volumen (serija x ponavljanja) te ovisi o nivou fitnesa vjeu017ebau010da
4.u00a0u00a0 u00a0Brzina (ubrzanje) ima utjecaj na silu koja se generira a samim time na miu0161iu0107e i zglobove koji su ukljuu010deni u pokret
5.u00a0u00a0 u00a0Frekvencija (varira od osobe do osobe ovisno o puno varijabli poput trenau017enih ciljeva, godina, spol, metoda treninga, povijest treniranja, da li ima prethodnih povreda i sl.)

Ivan Ivanov preporuu010duje sljedeu0107u podjelu vjeu017ebi u odnosu na razinu vjeu017ebau010da: